RSS
Aug 14

Минните предприятия в България залагат на иновативни решения и зелени технологии

Представители на предприятия от минерално-суровинния сектор обсъдиха

 

Доброволен стандарт за устойчиво развитие на бранша, който представлява ангажимент на компаниите за прилагане и спазване на най-добри практики. На специализирана Международна бизнес конференция в Пловдив над 150 специалисти от минния сектор от 14 европейски държави дискутираха отговорностите и перспективите за развитието на бранша. Форумът, който е под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Делян Добрев, е организиран от Българската минно-геоложка камара съвместно с Европейската асоциация на минните индустрии (ЕВРОМИН) се провежда за втори път.

„Минерално-суровинна индустрия е един от малкото сектори у нас, които в условия на криза демонстрират завиден ръст. За миналата година минно-добивната промишленост има ръст от 13%, което е почти два пъти повече от ръста в туризма”, каза министър Добрев при откриването на конференцията. „Минерално-суровинната индустрия в България произвежда годишно продукти за над 1 милиард и 400 милиона евро , което е около 4% до 5% от брутния вътрешен продукт на страната и осигурява заетост пряко на 30 хиляди човека и индиректно на още около 120 хил. души в свързани с минната индустрия”, каза председателят на Българската минно-геоложка камара инж. Лъчезар Цоцорков. Той прогнозира растеж на сектора и инвестициите на предприятията от бранша в посока на трите основни стълба на устойчивото развитие: икономическа, екологична и социална отговорност.

Представеният на Конференцията Доброволен стандарт за устойчиво развитие е първият по рода си подобен документ за бранша, не само в България, но и в света. Документът беше приветстван като изключително положителен пример от представителите на ресорната държавна администрация, както и от Малвина Новаковска, директор на сектор „Минно дело, метали и суровини” в Главна дирекция „Индустрия и предприятия” на Европейската комисия. „Реализирайки принципите на устойчивото развитие в отрасъла, ние по най-добрия начин ще докажем, че минерално-суровинната индустрия може да се развива в хармония с всички останали човешки дейности”, каза Лъчезар Цоцорков.

Като първа стъпка за изпълнение на Стандарта, компаниите трябва да се съгласят с принципите, заложени в разработеният Кодекс за устойчиво развитие:

  1. Повишаваме ефективността на добива преработката на минерални суровини и разкриваме нови запаси и находища;
  2. Инвестираме в качество, най-добри налични техники и иновативни продукти;
  3. Осигуряваме здравето и безопасността на всички свои служители и сътрудници;
  4. Повишаваме професионалната удовлетвореност и стандарта на живот на своите служители и минните общности;
  5. Инвестираме в устойчивото развитие на местните общности;
  6. Осигуряваме максимална прозрачност и отчетност за всички свои действия и ефекта от тях и водим антикорупционна политика;
  7. Управляваме системно всички аспекти на въздействието си върху околната среда;
  8. Минимизираме неизбежното замърсяване и отпадъците, свързани с дейността ни;
  9. Постигаме нулево нетно въздействие върху биологичното разнообразие в дългосрочен план;
  10. Повишаваме енергийната си ефективност и намаляваме преките и непреки си въглеродни емисии.

В рамките на Конференцията заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова представи правителствения проект за Национална стратегия за развитие на добивната индустрия. Сред основните икономически цели в Стратегията е посочено стабилно законодателство, което създава ясни условия и политики за улесняване на инвестициите, както и мерки за предотвратяване на незаконен добив. Инвестициите в минния отрасъл имат решаваща роля за икономическото развитие на страната, каза още зам.-министър Харитонова. Стратегията ще насърчава конкурентоспособността и лоялната конкуренция, рационализиране на дейностите в сектора чрез прилагане на високо ефективни технологии и развитието на производства на продукти с висока добавена стойност. Друг акцент в Стратегията е опазването на околната среда чрез оптимално съхраняване на екологичната цялост на районите и прилагане на технологии, водещи до намаляване на генерираните отпадъци от минната индустрия и тяхното оползотворяване. Основна социални цел на Стратегията е насърчаване и създаване на безопасни работни места, справедливо и достойно трудово възнаграждение в минната индустрия и устойчивото развитие на регионите, в които е съсредоточена минна индустрия, по време и след приключване експлоатацията на находищата. Представителите на БМГК акцентираха, че това е документ от изключителна важност за бранша, който ще създаде необходимите условия за устойчиво развитие на отрасъла през следващите 20 години.

По време на дискусиите на Конференцията беше отбелязано, че минерално-суровинният сектор става все по-високотехнологичен отрасъл и пазарът изисква високо квалифицирани специалисти. Ректорът на Минно-геоложкия университет «Свети Иван Рилски» проф. Любен Тотев, членовете на БМГК и държавната администрация се обединиха около целта да работят заедно в подкрепа на качественото образование и подготовката на кадри за минната индустрия.

Паралелно с двудневната бизнес конференция беше проведено Международното минно изложение ИНТЕРМИН ЕКСПО 2012 – всичко за добивната индустрия, разположено в Палата 14 на Международния панаир. Пред Палатата може да бъде разгледана и фотоизложбата „Богатство от земните недра”, представяща ползата и значението на индустрията за живота на хората .

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови